SUB071

SUB071 SUB071 was small basement right in the city center of Leiden (west-coast/the Netherlands) , with a max. of 50 visitors. more info join the mailinglist http://eepurl.com/hiKh6
(54)

Werkend zoals gewoonlijk

07/03/2021
DŸSE - Laicos Neidem (official)

Check out this new masterpiece by germany finest DŸSE!!!

Laicos Neidemby DŸSE (Andre Dietrich / Jarii van Gohl)guest bass player x Kahn Solo (DNIKHCIED)guest at the turntables x DJ Supremewww.dyse-band.devideo by H...

Shout out to our friends in Utrecht Roots Rock Kitchen!
01/02/2021
Roots Rock Kitchen, organized by Rutger Van Deelen

Shout out to our friends in Utrecht Roots Rock Kitchen!

De grote brand in het Utrechtse CAB gebouw is inmiddels enkele weken geleden. De rook is inmidde… Rutger Van Deelen needs your support for Roots Rock Kitchen

@Remember woonstrijd back in 2006? :) Bond Precaire Woonvormen heeft jou hulp nodig!
31/10/2020

@Remember woonstrijd back in 2006? :)
Bond Precaire Woonvormen heeft jou hulp nodig!

We zijn altijd op zoek naar mensen om samen de vereniging sterker te maken.

Denk jij op een van de volgende manieren of op jouw eigen wijze een bijdrage te kunnen leveren aan Bond Precaire Woonvormen? Meld je dan!

Meedoen?
-flyeren
-meetings organiseren met bewoners
-wederzijdse hulp
-acties bijwonen en opzetten
-onderzoek en achtergrond
-redactie en mediateam
-lobbyen bij de politiek
-actiemateriaal maken, T-shirts, spandoeken.
-financieele administratie
-notulist
-campagnes opzetten
-coördineren.
-planning werkdagen.
-chauffeur.
-video/fototeam
-uitnodigen en persverklaringen.
-grafisch design
https://bondprecairewoonvormen.nl/2019/01/wil-je-vrijwilliger-worden-bij-de-bpw-2/

There is sad news from our friends from Maastricht Landbouwbelang...
28/10/2020

There is sad news from our friends from Maastricht Landbouwbelang...

Persbericht nav de Raadsavond over Sappi Zuidwest.

[ English translation ahead ]

https://stichting06.nl/index.php/nieuws/67-reactie-lbb-inzake-raadsbesluit-7-2020-resultaten-sappi-zuidwest-28-oktober-2020

Maastricht, Landbouwbelang, 28 oktober 2020

Beste lezer,
De gemeenteraad heeft besloten om de plannen rond Sappi Zuidwest uit te voeren en daarom gaat de locatie Landbouwbelang in de verkoop. De moties over het behouden van het monumentale pand en het borgen van een mix aan sociale en culturele functies hebben het niet gehaald. Ons voorstel om 4000 m2 te borgen in de tender is niet behandeld. Wethouder Krabbendam voelde zich gesteund door de meerderheid en nam de ruimte door uitvoerig het debat aan te gaan met de oppositie zonder enige concrete toezegging.

De toekomst van het Landbouwbelang ligt nu in handen van het College. Zij bepalen wat de voorwaarden zullen zijn wie de uiteindelijke winnaar wordt van de aanbesteding. Daarmee is de allerlaatste kans voorbij gegaan dat de gemeenteraad richting kon geven over de invulling van dit stadsdeel. Zij voelt zich blijkbaar niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de stad. Nu mag het College de kwaliteitsvoorwaarden gaan opstellen en wordt het een wedstrijd voor projectontwikkelaars die een mix moeten bedenken tussen een passende invulling en het prijskaartje van 18 miljoen. Het College heeft daarmee de vrije hand gekregen tot aan de volgende termijn.

We danken Maren Slangen (PvdA) voor het opstellen van de moties en haar zeer helder betoog tijdens het debat. Ariane Schut (SP) en Alexander Lurvink (GrL) gaven kracht aan het debat maar konden uiteindelijk de wethouder niet bewegen om in de buurt te komen van de moties. John Gunther (GrG) steunde alleen zijn eigen motie om het pand te behoeden voor sloop. Coen van der Gugten (GroenLinks) willen we bedanken voor zijn aandacht voor de kwaliteit van het politieke debat en zijn inhoudelijke bijdrage over gentrificatie.

Het College heeft hoog ingezet en kon met een groot vertrouwen rekenen op de steun van de coalitiepartijen GroenLinks, CDA, VVD en de Senioren Partij Maastricht. We zagen voor de zoveelste keer een politiek schouwspel dat meer weg had van de "Percessie naar Scherpenheuvel" van Theo Weustenraad uit 1930, dan een constructieve politieke samenwerking om de basis te leggen voor misschien wel de mooiste Vrijplaats van de Euregio.

Wij verwijzen hier met nadruk naar de cultuurnota: "Cultuur maakt Maastricht, Maastricht maakt Cultuur” die de raad in 2019 liet opstellen in discussie-sessies met Maastrichtse cultuurmakers. Niet voor niets wordt betekenis gegeven aan het woord “vrijplaats” en dan is de relatie met het Landbouwbelang al snel gelegd. Echter, door het genomen besluit over Sappi Zuidwest lopen we het risico dat het Landbouwbelang als kind met het badwater wordt weggespoeld naar de Maas.

We stappen in de schoenen van de verbannen criticus Theo Weustenraad en trekken vervolgens de conclusie dat het debat over gentrificatie aan ons voorbij trekt en dat de Sjieke en Sjoene onderstroom van Maastricht geen ruimte laat voor alternatieve jongerencultuur. Zijn karikaturen zijn voor ons beeldend als wij turen naar schermen en op afstand toekijken naar wat ons overkomt. Met groene vaan en wimpel voorop, aangestoken door de kruisvaarders tegen schande en hellevuur, opgezadeld met kennis maar bekneld tussen fractiediscipline en persoonlijke moraal.

GroenLinks had een statement kunnen maken richting de wethouder en dat had invloed kunnen hebben op het verloop van de stemming. Nu was het moment daar en kon men laten zien dat men echt aan onze kant staat. Nu blijft ons geen andere conclusie over dan dat we moet vaststellen dat we niet meer dezelfde achterban vertegenwoordigen.

De politieke correctheid doet ons alweer de das om. We verlangen naar een stukje respect voor de manier hoe wij ons al 18 jaar zonder subsidies inzetten voor de stad.

Het Landbouwbelang wordt door sommige volksvertegenwoordigers weggezet als ’steenpuist’ en ‘profiteur’ en dat mag zomaar gezegd worden in de politieke arena. Prima, maar dat doet zeer. Wij voelen ons niet beperkt door deze valse ‘correctheid’ en wachten simpelweg het moment af dat wij op democratische wijze kunnen afrekenen met deze zotheid.

Misschien wil de wethouder nu wel met ons praten over onze toekomst en hoe dat in de tendervoorwaarden opgenomen zou kunnen worden, wanneer wij niet aan de tender mee gaan doen. Of wat onze mogelijkheden zijn binnen de tendervoorwaarden die B&W gaat opstellen als we wel gaan meedoen.

De tender met voorwaarden is op z’n vroegst rond komende zomer gereed en dan zal vervolgens binnen een jaar blijken of er voldoende animo is in de markt. De corona crisis kan dan tot gevolg hebben dat dat niet het geval is en de gemeenteraad gisteren dus een ongedekte cheque van meer dan 17 miljoen heeft uitgegeven.

Het had grote indruk gemaakt als de wethouder tijdens het debat wel iets had laten zien van zijn binding met onze gemeenschap of van zijn waardering voor het industrieel erfgoed. De moties van de PvdA boden daarvoor voldoende gelegenheid maar hij heeft zich laten sturen door zijn stenenadviseur van de WOM Belvédère. De wethouder maakt graag een bruggetje naar zijn eigen vroege ervaringen met de vrijplaats maar laat ons in de steek als het erop aankomt.

De wethouder vindt het nodig om in zijn slotwoord zijn treurnis te onderstrepen als hij refereert naar de problemen die leven bij jongeren door het gemis aan sociaal contact vanwege de beperkende corona maatregelen. En dat doet hij op het moment dat hij de belangrijkste plaats voor sociaal contact voor grote groepen jongeren in Maastricht om zeep helpt.

Daarmee trapt hij ons op onze ziel en treft hij ons in de kern van ons bestaan en misschien moeten we voor dit stuk bij een andere wethouder zijn.

Namens de gemeenschap Landbouwbelang,

Harold van Ingen
Secretaris Stichting 06

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Press release after the Council meeting about Sappi Southwest.

Dear reader,
The city council has decided to implement the plans around Sappi Southwest and therefore the location Landbouwbelang will go on sale. The motions on preserving the monumental building and securing a mix of social and cultural functions did not make it through. Our proposal to secure 4000 m2 in the tender has not been dealt with. Alderman Krabbendam felt supported by the majority and took the space by entering into extensive debate with the opposition without any concrete commitment.

The future of Landbouwbelang is now in the hands of the College of Mayor and Aldermen. They determine what the conditions will be for the eventual winner of the tender. In this way, the very last chance that the Municipal Council could give direction on the interpretation of this district council has passed. Apparently it does not feel responsible for the quality of the city. Now the Municipal Council is allowed to draw up the quality conditions and it will be a competition for project developers who have to come up with a mix between a suitable interpretation and the price tag of 18 million. This has given the College a free hand until the next term.

We thank Maren Slangen (PvdA) for drawing up the motions and her very clear speech during the debate. Ariane Schut (SP) and Alexander Lurvink (GrL) gave strength to the debate but ultimately could not move the alderman to come close to the motions. John Gunther (GrG) only supported his own motion to save the building from demolition. We would like to thank Coen van der Gugten (GroenLinks) for his attention to the quality of the political debate and his substantive contribution on gentrification.

The College was highly committed and could count on the support of the coalition parties GroenLinks, CDA, VVD and the Seniors Party Maastricht with great confidence. For the umpteenth time, we saw a political spectacle that resembled the 1930 "Percession to Scherpenheuvel" by Theo Weustenraad, rather than a constructive political collaboration to lay the foundations for perhaps the most beautiful Freezone in the Euroregio..

We refer here emphatically to the cultural memorandum: "Culture makes Maastricht, Maastricht makes Culture" which the council had drawn up in 2019 in discussion sessions with Maastricht culture makers. It is not for nothing that the word "Freezone" (Dutch "Vrijplaats") is given meaning and then the relationship with Landbouwbelang is quickly established. However, because of the decision taken about Sappi Zuidwest we run the risk that the Landbouwbelang, as a child, will be washed away with the bathwater to the Meuse.

We step into the shoes of the exiled critic Theo Weustenraad and then draw the conclusion that the debate on gentrification has passed us by and that the Sjieke en Sjoene subculture of Maastricht leaves no room for alternative youth culture. His caricatures are pictorial to us as we stare at screens and look at what happens to us from a distance. With green flag and pennant in front, lit by the crusaders against shame and hellfire, saddled with knowledge but trapped between political group discipline and personal morality.

GroenLinks could have made a statement to the alderman and that could have influenced the course of the vote. Now was the moment and we could show that we were really on our side. Now all that remains for us to conclude is that we no longer represent the same groups.

Political correctness is killing us again. We long for a bit of respect for the way in which we have been working for the city without subsidies for 18 years.

The importance of Landbouwbelang is dismissed by some of the representatives of the people as a 'boil' and a 'profiteer', and this can be said just like that in the political arena. Fine, but that hurts. We do not feel limited by this false 'correctness' and are simply waiting for the moment when we can deal with this foolishness in a democratic way.

Perhaps the alderman would like to talk to us now about our future and how that could be included in the tender conditions if we do not participate in the tender. Or what our options are within the tender conditions that B&W (College of Mayor and Aldermen) will draw up if we do participate.

The tender with terms and conditions will be ready around next summer at the earliest and then within a year it will become clear whether there is sufficient interest in the market. As a result of the corona crisis, this may not be the case and yesterday the city council issued an unsecured cheque for more than 17 million.

It would have made a big impression if, during the debate, the alderman had shown something of his commitment to our community or of his appreciation of the industrial heritage. The motions of the PvdA provided ample opportunity for this, but he allowed himself to be guided by his stone advisor of WOM Belvédère. The alderman likes to make a bridge to his own early experiences with the freezone but leaves us in the lurch when it comes down to it.

The alderman finds it necessary to underline his sadness in his closing words when he refers to the problems that young people face because of the lack of social contact due to the restrictive corona measures. And he does so at the moment when he is destroying the most important place for social contact for large groups of young people in Maastricht.

In doing so, he kicks us on our souls and strikes us at the core of our existence and perhaps we should be with another alderman for this area.

On behalf of the community Landbouwbelang,

Harold van Ingen
Secretary Stichting 06

Our buddies of LifeSavings made a new record - hearhearhear!
28/10/2020

Our buddies of LifeSavings made a new record - hearhearhear!

We made a record! It's called The Remote. Recorded at Studio Moskou Mixed by Scott Evans, mastered by Carl Saff, released by Narrominded.

Artwork by Coen Oscar Polack and Garçon Taupe

There are 150 copies available on vinyl. Download included.

More info soon

Lees effe en teken ajb..tnx
25/10/2020

Lees effe en teken ajb..tnx

We hebben je hulp nodig!

De agenten die betrokken waren bij de dood van Tomy Holten komen niet voor de rechter. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten. Het OM zegt dat Tomy overleed aan excited delirium: een niet bestaande doodsoorzaak! De columnisten, talkshows en landelijke kranten hebben hier geen aandacht aan besteed.

Help ons mee om justice voor #Tomy te vragen! Pas je profielfoto aan, teken de petitie voor hervorming van het rechtssysteem https://actie.controlealtdelete.nl/ en laat de wereld weten wat er gebeurt.

Lees hier meer over het besluit van het OM om de agenten niet te vervolgen https://controlealtdelete.nl/blog/agenten-betrokken-bij-dood-tomy-holten-niet-vervolgd

Sign pls.
08/10/2020

Sign pls.

Afgelopen zomer vond de Black Lives Matter demonstratie in Leiden plaats waar veel Leidenaren op afkwamen, zo ook ons theater. Inmiddels is de zomer voorbij en is het voor de stad Leiden zaak om te kijken naar vervolgstappen en om gehoor te geven aan de eisen die vele Leidenaren toen gesteld hebben. Een belangrijk punt is het verwijderen van de Zwarte Piet-figuur en welke vorm van blackface dan ook tijdens Sinterklaasvieringen in de stad.

Uit waarnemingen van actiegroep No More Blackface Leiden en individuele Leidenaren blijkt dat er tijdens de laatste intocht in 2019 wellicht ‘aangepaste Pieten’ bij waren, maar dat het overgrote deel daarvan nog steeds tot blackface gerekend kan worden. Ook vinden er nog elk jaar openbare activiteiten plaats met Zwarte Pieten in winkelcentra, op scholen en in een openbaar zwembad en komt de racistische figuur nog veelvuldig voor in winkeletalages en op pakpapier en andere versieringen in de stad rondom de intocht.

Middels deze petitie eist Actiegroep Afro Leiden en No More Blackface Leiden dat de gemeente zich definitief en onomwonden uitspreekt tegen Zwarte Piet door gehoor te geven aan twee punten. Check die punten in de petitie en onderteken het hier:
https://rapportagezwartepiet.nl/petitie_2020.html

yo yo yo!!!
02/09/2020

yo yo yo!!!

Wist je dat.....
Er ook tijdens de zomermaanden lekker is doorgeklust in de Vrijplaats?😀 Dit zodat we volgend jaar weer volledig open kunnen. Natuurlijk op 1.5 meter afstand.
Kijk jij er ook zo naar uit? Word dan donateur van de Vrijplaats. Alle kleine beetjes helpen.
https://vrijplaatsleiden.nl/blog/2020/05/09/steun-de-724meter-vrijplaats/

01/09/2020
ADM noord Community project

ADM noord Community project

Beste mensen, hierbij een longread over de ADM community. Share !!

Ruim 125 mensen van diverse herkomst, met uiteenlopende vaardigheden en sociaal maatschappelijke inspiratie zijn in ruim 21 jaar vergroeid tot een duurzame en standvastige community die in gezamenlijkheid en op geheel eigen wijze uiting gaf aan de onder druk staande vrijplaatscultuur.
Bij aanvang in 1997 deelden zij de grondslag en de drang om samen een mini stad, een vrije culturele ruimte te ontwikkelen. Primair een plaats van culturele expressie, gestoeld op gemeenschappelijke gronden, voor iedereen die een experimentele, expressieve en transformerende levensstijl nastreeft. Een plaats voor medium onafhankelijke zelfrealisatie, waar extatische energieën bloeien en waar ecologische, sociale, culturele, economische evenementen en experimenten worden gecreëerd, ontwikkeld, onderhouden en gebruikt. Vanaf het begin vonden de ADM’ers elkaar in een lange reeks van succesvolle evenementen die een keur aan artistieke en sociaal maatschappelijke projecten aanboden aan de stad Amsterdam en die het immateriële en culturele erfgoed van de community steeds meer vorm gaven.
Zij spraken een gemeenschappelijke taal en communiceerden met elkaar op basis van gedeelde symbolen die hun gevoel van verbondenheid telkens opnieuw bevestigde en versterkte. Onbelemmerd door regelgeving, conditionerende maatschappelijke opvattingen of gangbare sociale structuren ontplooiden zij een levensexperiment dat ingegeven was door een geïntegreerde en gedeelde reeks overtuigingen en waarden. Spontane creativiteit en solidariteit tussen de leden benadrukten dit en vormde daarmee een uniek 'model van samen leven en werken'.
Zo plantten ze in de afgelopen 21 jaar een bos, maakten ze tiny houses met hun eigen handen van natuurlijke of gerecyclede materialen en creëerden ze wat we vandaag betitelen als een circulaire, solidaire en sociale economie met een negatieve ecologische voetafdruk. Ze legden voedseltuinen aan, gebruikten de grote loods van de scheepswerf om originele kunst te maken, altijd buiten het winstgerichte kunstsysteem, ze runden kleine bedrijven, organiseerden elk jaar verschillende festivals en wekelijkse uitvoeringen, ze deelden dagelijkse gemeenschappelijke maaltijden en een gemeenschappelijke sociaal-culturele perceptie van de wereld.
En zo werd ADM in zijn 21 jaar een knoop- en referentiepunt voor alternatieve, contraculturele artistieke en doe-het-zelf-creativiteit voor de hele stad met een duidelijke invloed in heel Europa. Een plaats waar affiniteit, empathie en verbeelding elkaar ontmoeten en waarin interactieve webs, hubs en netwerken met een culturele autonomie tot stand werden gebracht en onderhouden.
De gedeelde fysieke, emotionele, spirituele en intellectuele geschiedenis is zodanig verankerd in de levens van de leden van de community dat deze onontbeerlijk is geworden in ieders voortbestaan. De klap van de ontruiming in januari 2019 die de community in fysieke zin halveerde is voor velen genadeloos geweest. In immateriële zin is de groep echter nog even hecht als voorheen en wordt er verlangend uitgekeken naar dag dat de versplintering tenietgedaan wordt op een locatie waar zij hun gedeelde geschiedenis in een nieuwe toekomst kunnen voortzetten en hun betekenis voor stad en land opnieuw kunnen vormgeven.

Adres

70 Seconds From Leiden CS
Leiden
2316 XG

72 seconds from trainstation Leiden CS

Website

Diensten

  • Kids
  • Waiter

Specialiteiten

  • Drinks

Meldingen

Wees de eerste die het weet en laat ons u een e-mail sturen wanneer SUB071 nieuws en promoties plaatst. Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Kunst & Vermaak in de buurt


Andere Concertzaal in Leiden

Alles Zien

Comments

Deze Berlijnse punkband nog gaten in de Hollandse tour op 11 t/m 14 september. Kan je daar iets mee?
We wish you all a great summer, and don't worry, you're Never Alone :-) Two man band sensation from Amsterdam Holland WiPe @https://youtu.be/as5cbpc9UDs