Jeugdhonk Weidum

Jeugdhonk Weidum Contactgegevens, kaart en routebeschrijving, contactformulier, openingstijden, diensten, beoordelingen, foto's, video's en aankondigingen van Jeugdhonk Weidum, Kunst en amusement, Bornialeane 1, Weidum.

09/07/2020
Spulwike Littenseradiel

Spulwike Littenseradiel

Pannekoek!
Hjoed is it tiid foar it allerlekkerste iten fan de hiele wike. Gjin patat, tosti, salade en ierappels.. Nee, hjoed ite wy fansels in lekkere pankoek! Glutenfrij, laktosefrij, spjelt, mei appel, sjerp, poeiersûker, spek as spinaazje, wy kinne it sa gek net betinke mar jim wol! Wy sjogge en heare graach op de foto’s en filmkes ûnder dit berjocht hoefolle jim op kinne en hoe jim se ite (mei hannen, sûnder hannen, mei de fuotten of troch in oar, betink it mar!) As dat net slagget tag ús yn in berjocht @spulwike.littenseradiel. Panne panne panne, koek koek koek!

07/07/2020
Spulwike Littenseradiel

Spulwike Littenseradiel

Dei twa fan dizze digitale Spulwike. Min waar, moai waar… dat makket fansels neat út! Us twadde útdaging fan de wike kin sawol binnen as búten. Helje dyn âldste klean en skuon út de kast en doch mei ús mei, want hjoed bousto dyn eigen survivalbaan! Ek hjir kin alles: Apekoai yn ‘e hûs as tún, yn it swimbad op jim fakansjeplak as fansels gewoan de feart yn 😉! Wy binne benijd nei jim útfiering en sjogge dy graach werom yn de reaksjes ûnder dit berjocht (en as dat net slagget tag ús yn in berjocht mei @spulwike.littenseradiel)! It ynstjoeren foar de moaiste útfiering kin oant 23:59 oere en de winners ferklappe wy moarn!

06/07/2020
Spulwike Littenseradiel

Spulwike Littenseradiel

Jaaaa! Goeie goeie goeie, moarn moarn moarn! Wy starte hjoed mei in útdaging dy’t jim opwaarmje sil foar de rest fan de wike. It filmke begjint mei in “warming-up” dy’t wy oars altyd dogge yn de Spulwikedoarpen en dêrnei folget de earste útdaging. Wy sille hjoed fansels in hut of tinte bouwe! Dat kin sawol binnen as bûten en meist hjir alles watsto mar moai en handich fynst foar brûke. Kinst bygelyks tinke oan: lekkens, tekkens, hout, touw, ballonnen, kessens, waslinen, tafels en banken. Wy kinne it sa gek net betinke! Hâld it wol feilich en freegje jim famylje om te helpen as dat nedich is! Sukses en wy sjogge jim foto’s en filmkes graach yn de reaksjes ferskinen (en as dat net slagget tag ús yn in berjocht mei @spulwike.littenseradiel)! Oan it ein fan de wike sille wy de winnaars bekend meitsje!

De Koepelpartij!! Jou dy gou op💪
23/05/2019

De Koepelpartij!!

Jou dy gou op💪

De koepel
02/05/2019

De koepel

Moarn is it wer sa fier,

Alle hersenen al kreake om op de ein lokaasje te komme?😉

Nei it bûten boartsjen mei dit moaie waar, lekker ûnderút film sjen mei it Jeugdhonk. Wa wol dat no net?#filmavond #jeug...
18/04/2019

Nei it bûten boartsjen mei dit moaie waar, lekker ûnderút film sjen mei it Jeugdhonk. Wa wol dat no net?

#filmavond #jeugdhonkweidum #chillluh

LET OP: In berjocht mei leuk en wichtich nijs!De Koepel, in nij super inisjatyf fan (âldere) jeugd út Weidum, Jorwert en...
12/03/2019

LET OP: In berjocht mei leuk en wichtich nijs!

De Koepel, in nij super inisjatyf fan (âldere) jeugd út Weidum, Jorwert en Hilaard dy’t tegearre aktiviteiten organisearje foar (jongere) jeugd fan 12 oant en mei 17 jier út dizze doarpen.

Yn Jorwert wie it mei de earste aktiviteit fan De Koepel al in sukses mei in moaie opkomst en no is Weidum de lokaasje foar de aktiviteit (folgjende maand dus Hilaard). Alle “bern” fan 12 oant en mei 17 jier binne wolkom yn it Jeugdhonk foar de ‘Improvisatieshow’!

De Koepel hat der nocht yn en wat is it moai dat der wat organisearre wurdt foar de jeugd, dus komt allen!!

Foar fragen kinne jim terjochte by Sieger Bosma (06 37 44 91 52)

Oant freed! #DeKoepel #JeugdhonkWeidum #Improvisatieshow

In jûn wêr’t de jeugd wol nocht oan hat neffens ús! #spreadtheword #JeugdhonkWeidum #gamuuh! #beautygirls
19/02/2019

In jûn wêr’t de jeugd wol nocht oan hat neffens ús! #spreadtheword #JeugdhonkWeidum #gamuuh! #beautygirls

Nog geen natuurijs in Friesland, dus dan het ijs maar opzoeken in de 11stedenhal in Leeuwarden❄️💪
14/01/2019

Nog geen natuurijs in Friesland, dus dan het ijs maar opzoeken in de 11stedenhal in Leeuwarden❄️💪

11/12/2018

Helaas moatte wy meidiele dat de aktiviteit op 21 desimber net troch gean kin. Ekskuus en wy hoapje de bern yn 2019 wer te sjen yn’t Jeugdhonk

Kryst fiere yn it Jeugdhonk, wa wol dat no net!? ☃️🎄Jou dy gou op by Feikje! #Christmas @JeugdhonkWeidum
04/12/2018

Kryst fiere yn it Jeugdhonk, wa wol dat no net!? ☃️🎄

Jou dy gou op by Feikje!

#Christmas @JeugdhonkWeidum

Op 9 november spookt het weer in Weidum, alle lichten uit, duistere spelletjes en spoken die je op de hielen zitten!! Wi...
27/10/2018

Op 9 november spookt het weer in Weidum, alle lichten uit, duistere spelletjes en spoken die je op de hielen zitten!!

Wie durft!?

Geef je snel op bij Feikje!

#Jeugdhonkweidum #spooky #openingseizoen #aaaah

Deze vrijdag!!!! Ook al is het mooie weer al in Friesland. We wouden toch na een bewogen Jeugdhonk seizoen leuk afsluite...
29/05/2018

Deze vrijdag!!!! Ook al is het mooie weer al in Friesland. We wouden toch na een bewogen Jeugdhonk seizoen leuk afsluiten! Dit doen we met levend stratego en om af te koelen draaien we twee leuke films in het Jeugdhonk. Tot vrijdag👍🏻

It Jeugdhonk wer efkes pimpt! No ha wy ek in OPROP: Hasto thús ek wat foar efter yn de barkast watst net mear brûkst, sa...
07/02/2018

It Jeugdhonk wer efkes pimpt!

No ha wy ek in OPROP: Hasto thús ek wat foar efter yn de barkast watst net mear brûkst, sa as in âld klomp, in lampke, plastik blomke, moaie âlde glêzen of wat dy ek yn it sin komt!? Of hast in spultsje sa as monopoly dy’t net mear brûkt wurdt? Dan is dit guod fan herte wolkom om it Jeugdhonk noch mear op te pimpen en it noch geselliger te meitsjen!!

Diel it berjocht en reagear efkes op dizze OPROP!

👍🏻 Tige by Tige 👍🏻

Krystballeballeke!!!
21/12/2017

Krystballeballeke!!!

17/11/2017

De ljochten binne bedekt, de spûkpakken lizze klear en de bern kin harren mar tariede foar de Weidumer FrightNight! Stjoer jim bern (fan groep 6 ôf) nei it doarpshûs en de FrightNight kin begjinne!

Oant jûn 20:00 oere👻!

Jeugdhonk Weidum's cover photo
02/11/2017

Jeugdhonk Weidum's cover photo

17 novimber is it wer sa fier! De Weidumer Frightnight! Nei it grutte sukses fan foarich jier, kinne alle bern fan groep...
02/11/2017

17 novimber is it wer sa fier! De Weidumer Frightnight! Nei it grutte sukses fan foarich jier, kinne alle bern fan groep 6 oant en mei 17 jier ek dit jier wer in enge, griezelige mar leuke jûn belibje.

Opjaan hoecht net. Wy sjogge jim graach 17 novimber, 20:00 oere yn it Jeugdhonk sadat de spûken en alle oare enge figuren jimme 20:30 oere ferwolkomje kinne yn it Enge, griezelige donkere Weidum.

😈Oant dan!!😈

16/10/2017

DIZZE FREED:! De (her)iepening fan it Jeugdhonk Weidum! It jeugdhonk is mei tank oan frijwilligers en de jeugd sels, prachtich ferbouwt en it is tiid dat it iepen giet foar deselde jeugd foar it kommende seizoen! Bern fan groep 6 oant en mei 17 jier binne fan herte wolkom om in (alkohol frij) drankje te nuttigjen en in moaie jûn te belibjen yn ús moaie nije jeugdhonk!

Diel dit berjocht hjir, mar ek oan dyn bern, freonen en freondintsjes

Oant Freed 20:00! 🎉🎊

Vanaf vanavond is het jeugdhonk elke vrijdagavond open om 20:00 uur, voor groep 8 tot en met 16 jaar!! Zegt het voort📡🎉
04/11/2016

Vanaf vanavond is het jeugdhonk elke vrijdagavond open om 20:00 uur, voor groep 8 tot en met 16 jaar!! Zegt het voort📡🎉

Jeugdhonk Weidum's cover photo
31/10/2016

Jeugdhonk Weidum's cover photo

Jeugdhonk Weidum's cover photo
25/10/2016

Jeugdhonk Weidum's cover photo

Jeugdhonk Weidum
15/10/2016

Jeugdhonk Weidum

Een hele goede avond! Terwijl over het hele land de killer clowns in het nieuws komen gaan wij het als Jeugdhonk Weidum net wat anders aanpakken.
Ben jij niet bang voor rare griezels die speciaal voor 1x in Weidum de buurt onveilig zullen maken? Laat dan je stoerste kant zien en doe mee met onze Weidumer Fright Night! Vanzelfsprekend zijn er prijzen te winnen als je deze barre spokentocht weet te winnen.
Zien we jou op 28 oktober?

Een hele goede avond! Terwijl over het hele land de killer clowns in het nieuws komen gaan wij het als Jeugdhonk Weidum ...
14/10/2016

Een hele goede avond! Terwijl over het hele land de killer clowns in het nieuws komen gaan wij het als Jeugdhonk Weidum net wat anders aanpakken.
Ben jij niet bang voor rare griezels die speciaal voor 1x in Weidum de buurt onveilig zullen maken? Laat dan je stoerste kant zien en doe mee met onze Weidumer Fright Night! Vanzelfsprekend zijn er prijzen te winnen als je deze barre spokentocht weet te winnen.
Zien we jou op 28 oktober?

04/10/2016
Jeugdhonk Weidum

Jeugdhonk Weidum

Wy binne dwaande mei de tariedingen foar de ipening foar dizze hearfst/winter! Wy hoopje jim sa gau mooglik mear ynformaasje te jaan oer de ipening fan dit seizoen! 🎉

Groetnis fan it Jeugdhonkbestjoer.
(Remmelt, Wouter, Jort, Annebaukje, Janna-Nynke en Ilse)👋🏻

04/10/2016

Wy binne dwaande mei de tariedingen foar de ipening foar dizze hearfst/winter! Wy hoopje jim sa gau mooglik mear ynformaasje te jaan oer de ipening fan dit seizoen! 🎉

Groetnis fan it Jeugdhonkbestjoer.
(Remmelt, Wouter, Jort, Annebaukje, Janna-Nynke en Ilse)👋🏻

14/07/2016
Jeugdhonk Weidum

Jeugdhonk Weidum

REMINDER! Het Jeugdhonk is elke merke avond open. Ook tijdens het matinee! Er staat niemand achter de bar, iedereen mag voor deze keer zijn eigen drinken meenemen.
Fijne merke toegewenst.

13/07/2016

REMINDER! Het Jeugdhonk is elke merke avond open. Ook tijdens het matinee! Er staat niemand achter de bar, iedereen mag voor deze keer zijn eigen drinken meenemen.
Fijne merke toegewenst.

Jeugdhonk Weidum's cover photo
11/07/2016

Jeugdhonk Weidum's cover photo

11/07/2016

Na de prachtige opening van vorige week vrijdag, hebben wij besloten om het jeugdhonk met de merke ook open te gooien!

LET OP: er staat niemand achter de bar en er is geen drinken aanwezig, dus dit mag je zelf meenemen.

Woensdag, donderdag en vrijdagavond is het geopend (20:00), maar ook met het matinee op vrijdag (12:00)

Iedereen veel plezier met de merke 2016🎉

Jeugdhonk Weidum
05/07/2016

Jeugdhonk Weidum

Jeugdhonk Weidum's cover photo
04/07/2016

Jeugdhonk Weidum's cover photo

Vrijdag 8 juli gaan we van start! De heropening van het Jeugdhonk, iedereen van groep 8 tot en met 17 jaar is welkom bij...
04/07/2016

Vrijdag 8 juli gaan we van start! De heropening van het Jeugdhonk, iedereen van groep 8 tot en met 17 jaar is welkom bij deze zomerse avond! Zien we jou [of jou kind(eren)] vrijdag om 19:30!? ☀️😎👌🏻

Adres

Bornialeane 1
Weidum
9024 EM

Telefoon

+31582519105

Meldingen

Wees de eerste die het weet en laat ons u een e-mail sturen wanneer Jeugdhonk Weidum nieuws en promoties plaatst. Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Kunst & Vermaak in de buurt


Andere Weidum kunst & vermaak

Alles Zien