ሕበር መ.በ

ሕበር መ.በ መንነተይ 𐩣𐩬𐩬𐩩𐩺

06/12/2023

፧፧????

28/11/2023
01/11/2023

የለን ዝጎደለኒ

ኣቦን ወድን 🤝🌿
21/07/2023

ኣቦን ወድን 🤝🌿

18/06/2023

Aboy

20/05/2023

"መሬት ፀቢባቶ ሕርብትብት ኢሊዎ
ሃገር ዝመስረተ ሃገር ሓሪሚዎ!

ውዕለታይ ረሲዓ ምዓር ትብል ዕረ
ደጊም'ዶ ሰትየላ እዛ ነቃዕ ብርለ
እድርና ብስንካ ጎደለ
እኽኽኽ እዛ ነቃዕ ብርለ!

ሑዱር ሕማም ኮይኑ ናትና ነገር
ናሞትና ምዕራይ ጠላም ሃገር!

ከይርሳዕ ከይድገም ምሓልዎ
ሞትና ሞት ዳርቻ ግበርዎ
ሞትና ሞት ነፃነት ግበርዎ!

ከይንረሳሳዕ ከይንቀያየም
ክባር'ዩ ክባር ናይ ስውኣት ደም
ከይንፈላለ ኣብ ጛል መንገዲ
ህዝቢ'ሎ ማዕበል ሙሴ ዘማዕዲ!

ዳዋየ ዳዋ
ትዕቢት ወሪሪዋ ትምክሕቲ ኣሲኪሪዋ
ትበዝሕ ትከስሮ እማ ኣለዋ
እንድዒ ተምፅኦ እማ ኣለዋ!

ከም ሽምዓ መኪከ ፀልማት እንትገፈላ
ፀልማት ኢዩ በለት ኣብ ብርሃን ኮፍ ኢላ!

እቲ ብርሃን ከም ፀልማት ጌራ ትጥምቶ
የኮነይ ኢላ እንድያ ዓይና ዓሚታቶ
ኦሮማይ ልበይ ኣቁሲላቶ
እኽኽኽ ጭጉራፍ ኣዋይቶ!

ኮይንዋ ግዲ ሃገር ቆሲላ
ረክሲ ናይ ዓሌት ሕማም ኣሒዲራ
ሸራፍ ብርለ ተመላኪዓ
ብርለ ኣይትኮን ሓንሳብ ነቂዓ!

ነቃዕ ብርለ ሽሻይ ሃንቀላ
ንህቢ ሓሲሩ ዝምቢ ይክበረላ
ለለ ናይ ኣመል ተመሊሲዋ
ረኪሲ ናይ ዓሌት ተዳጊሲዋ
ኮይንዋ ሎምስ ተቆሳሲላ
ረክሲ ናይ ዓሌት ኣበር ፈጢራ !


በዓል ብሩህ ኣእምሮ Solomun yukunuamlak

18/05/2023

ወዲ ትሩንጊ

16/04/2023
❤😊
12/04/2023

❤😊

18/03/2023

ያታዊ ጸወታ

ኣቦ ሓቂ ጎይታ ፍትሒ ኮኾብ ኮዋኽብቲ         ኩቡር ኣያይ ነፍስሄር  #ሞሳ  #ሓጎስ/////////////////////////////////////////////  ኩቡራት ኣንበብቲ ብዝሕ እካ...
06/03/2023

ኣቦ ሓቂ ጎይታ ፍትሒ ኮኾብ ኮዋኽብቲ
ኩቡር ኣያይ ነፍስሄር #ሞሳ #ሓጎስ
/////////////////////////////////////////////
ኩቡራት ኣንበብቲ ብዝሕ እካ ክገልጾ ዓቅሚ
የብለይን ግን ምስታ ከም ንእሽቶ ሓው
ኮይኑ ምስ ኣያሞሳ ዝተላለኹላን ሓፈሻዊ ከኣ
ከም ወዲ ዓዲ ኮይነ ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወት
ናይ ዓድና ከም ኩሎም ኣያታተይን ማሓዙተይን
ዝነበረኒ ትዕዝብተይ ክዝክር እንኮለኹ ኣብ ኣያ #ሞሳ ዘለኒ ተዘክሮ ኣዝዩ ገሊጽካ ዝውዳእ ኣይኮነን።
ኣያ #ሞሳ መጀመርታ ድሕሪ ባይትኡ ሰብ ኣብ
ዓድና ምህሮ ከይቆጸረ ሳላ ካብሩባሓትን ሩኹባትን
ስድራቤቱ ቂድሚ ሰቡ ብደረጃ ናይትእዋን
እቲ ካብቶም ሙሁራት ናይቲ ከባቢና ሓደ ኣያሞሳ እዩ ኢልኪ ክትገልጾ ትኽእል ኢኻ ኩቡር
ወላዲኡ ኣቦይ #ሓጎስ #ጉርጃ (ኮሙ ሓጉሻ)
ጭቃ ናይ ዓድና (ዳኛ ዓዲ) ስለዝነበሩ ማሌት
ብሕግን ፍትሕን ዝተባኣሰ ይዓርቅዎ ኣዝዩ ዝበደለ
ክኣ መአረሚ ይኾኖ እዩ ዝበልዎ መጠነኛ
ቅጽዓት እንዳወሰኑ ነዛ ዓድና ብሕግን ፍትሕን
የናብሩና ኔሮም ብዝኾነ ወድሰብ እንዳዓበየ
ምስከደ እርጋን ውን መኻይድና ብምኻኑ
ንዝነበሮም መምበረ ስልጣኖም ማሌት ንዝነበሮም
ጭቅነት (መርሒነት) ናይቲ ዓዲ ካብ ደቆም ናይ ግድን
ንሓደ ከውርስዎ ስለዘለዎም ን ኣያ #ሞሳ #ሓጎስ
መሪቖም ሙሉእ ስልጣኖም ኣውሪሶሞ ኣያ #ምሳ
ከኣ ካብታ ዝተረከበላ ግዜ ጀሚሩ በቲ ኩቡር
ወላዲኡ ኣቦይ #ሓጎስ #ጉርጃ ንህዝቦም
ዝዳንዮዎም ዝነበሩ ፍትሓዊ ኣሰራርሓ እንዳራኣየን
እናዳ ሰምዐን ስለዝዓበየ ራዛ ናይ ኣቡኡ ሓዛ
ከምዝበሃል ኣያ #ሞሳ ውን ከምታ ናይ ወላዲኡ
ፍትሓዊ ዳንነት እንዳተጠቕመ ንዓዱ ኣብ ምድያን
ግዜ ኣይወሰደሉን ሓንቲ መዓልቲ ወዲ ዓዲ
ከይበደለ ንዓዱ ብፍትሓዊ መገዲ ኣገልጊሉዋን
ኣመሓዲሩዋን ብዳንነት ደረጃ ስጋብ ሰማንያታት 80ያትት
ዘሎ ግዜ ማሌት ስጋብ ኣብ ከባቢና ካብ
ዘበነ #ርስቲ ናብ ዘበነ #ዴሳ (ግብሪ) ዝተቐየረሉ
#ብጭቅነት ክዳንየና እንኮሎ ካብኡ ንዳሓር ውን
ኣብዚ ግዜ ቂድሚ ናጽነት ይኹን ዲሕሪ ናጽነት
ውን ከም ኣማሓዳሪ ዓዲ ኮይኑ ውን ንቡዙሕ
ዓመታት ብፍትሓዊ መገዲ ንዓዱ ዘገልገለ
መወዳድርቲ ዘይርከቦ ፍትሓዊ ኣያና እዩ ኔሩ
ኣብዚ ጎድኒ ጎድኒ ካብ ግዜ #ጀብሃ ጀሚርካ
ክሳብ ግዜ #ናጽነት ከም ህዝባዊ ማልሻ ኮይኑ
ንሃገሩ ብተወፋይነት ዘገልገለ ኮይኑ ከምኣ ኢሉ
ከኣ ካብ ዕጥቂ ከይተፈለይ ምስቶም
ብሓደኢዶም ዕርፊ ብሓደኢዶም ብረት ዝዓጠቑ
ዓጢቑ ተደራቢ ዓዲ እንዳማሓደረ ናጽነት
ኤርትራ ዘብረቐ ኩቡርን ዘይክማህ ጅግና
ከምዝነበረ ዎትሩ ማሓዝቱ ምስ ገለጽዎ
እዮም።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣያ #ሞሳ ኣብቲ ባህላዊ
ሂወት ናይ ዓድና #ደቂለፋይ ክዝክሮ እንኮለኹ
ብጣዕሚ ኢኻ ትድሰት ባዓል ኣያሞሳ ኣብ
ኩሉ ሂወት ናይቲዓዲ ኣገዳሲ ሰብ እዩ ኔሩ
ብሞያ ክንርእዮ እንኮለና ኣዝዩ ጸወታ ዝፈቱ ሰብ
እዩ ኔሩ፡ ንኣብነት ወራዲ መርዓ ነያ ሞሳ ቂድሚ
ወርሒ ኢኻ ትነግሮ ማሌት "ኣያ ሞሳ ዛትመጽእ
ዘላ ወርሒ ንዕለት ክንድዚ ምሳይ ወራዲ መርዓ
ክትወርድ ኢኻ ምኽንያቱ ሆ ክትብለለይ
ኢኻ ኮቦሮ ክትሃርመለይ ኢኻ እምቡልታ ውን
ዓይኒ ብዘይካኻ ዝሃርመለይ የብለይን ዳስ ምስ
ኣተና ውን መገለለ ብዝየካኻ ዝብለለይ ካበይ
ከምጽእ ኣያ #ሞሶዋ ማዓረይ ሕድርኻ" ኢልካ ኢኻ ቂድሚ ወርሕ ትነግሮ ከይተቐደምካ
እንተጸኒሕካ ዕድለኛ ኢኻ እንተተቐዲምካ ግን
ኣኺሉካ #ሞሳ #ሓጎስ ዘይብሉ #ዳስ ንሕልምልማ
እያ ሓደ ሓደ ግዜ ይዝከረኒ ብፍላይ እዛ ዓድና
እንዳጋል ወራድመርዓ ወፊሮም ውዒሎም
ምሸት ኣብ እንዳ ወዲ ዳስ ክኣትዉ እንኮለዉ
ኣያ #ሞሳ መገለለ ክጅምር እንኮሎ እንድዒ እዘን
ኣዴታት ኣብቲ እንዳ ወዲ ዳስ ዝጸንሓ ድምጺ
ናያሞሳ ክሰምዓ ክብላ ነዞም ቆልዑት ቦግ (ተሎ)
ኣቢለን ብዝጣዓመን እየን ዝሓዝልኦም በቃ ሃየ
ጀሚሮም ሞሳ ይብላ ገሊአን ኣያ ሞሳ ገሊአን
ወድናይ ሞሳ ጀሚሮም ክብላ ሸበድበድ ክብላ
ኢኻ ትዕዘብ ብፍላይ ኣብታ "ኣሓሓይ ኣይ
በልክኒ እ'ዶ ኣብምላሸየ " ትብል ቃል ምስ በጽ
ሐሞኻአ ኩላ ዓዲ ኣብቲ ዳስ ዘላ ብሳሕቕ
ፍሕፍሕ ትብል።
ስለዚ ባዓል ኣያሞሳ መቐረት ናይ ዓድና እዮም
ኔሮም ፍሽኽትኡን ጸወትኡን መደርኡን ናያ
#ሞሳ መወዳእታ ኣይነበሮን ።
ካልእ ኣያ #ሞሳ ብውሕልነት ከኣ ኢድ ይሰለም
እዩ ኣዝዩ ዋሓለ እዩ ኔሩ ነዳቓይ ውን ኔሩ
ብውሕልነቱ ዋላ ሓደ ነዳቓይ ውን ዝወዳደሮ ኣይነበረን
ክነድቕ እንኮሎ ፍቻ ቢስታ እዩ ዝነድቕ
ከምኣብነት ካብቲ ብውሕልነቱ ብውድድር
ዝነደቖ ኣዳራሻ ደጀዝማት #ባህታ #ሓጎስ ክጥቀስ
ይከኣል ።
ካልእ ሓደ እዋንዩ ኣማሓዳሪ ዓድና ኮይኑ ከም
ኣቦዎምብር ኮይኑ ምስ ካልኦት ኣማሓደርቲ ንዓድና
ኣብዘማሓድረሉ ዝነበረ ግዝየ እዩ እዋኑ
ኣብ 1994 ዝነበረ ግዜ እዩ ኣብቲ ከባቢና ንኣብነት
ኣብ #ዑናዓንዶም ኣብ ከተማ #ጾሮና ከምኡ ውን ኣብ ዓድና ሓያለይ መረባብዕ መንደቕ
ተኾናቲሩ ስለዝነበረ እሞ ምስቲ ኣማሓዳሪ እሞ
ከኣ ብኣቦ ወንበር ደረጃ ይሰርሕ ስለዝነበረ
ኣብቲ ውልቃዊ ስርሑ ክጥዕሞ ስለዘይከኣለ
ስልጣንኩም ውሰዱለይ ምስ ስረሐይ ይሓስመኒ
ኣሎ ኢሉ ንሊዕልኡ ዘሎ ሓቢሩ ግን ምውራድ
ኣብዮሞ ፡ ምስ ኣበይዎ ኣያ ሞሳ ባዕልኹም
ዘይተውርዱለይ እንተኮንኩም ባዕለይ ብገዛእ
ፍቓደይ ካብ ስልጣነይ ወሪደ ኣለኹ ኢሉዎም፡
ባዕልኻ ደኣ ይውረድ ድዩ ኢሉዎ እቲ ሊዕሉኡ
ዝነበረ ሓላፊ ሽዑ ኣያሞሳ እንታይ ኢሉዎ
ይመስለኩም 1994 እዩ ኔሩ እወ ብገዛእ ፍቓድካ
ካብ ስልጣንካ ይውረድ እዩ ። ኣቦይ ሮሞዳን
እካ ብገዛእ ፍቓዶም ካብ ስልጣኖም ወሪዶም ኣለዉ ብምባል መርትዕኡ ኣቕሪቡ ረቲዑ
ብገዛእ ፍቓዱ ወሪዱ ፡ሽዑ ናብ ምልማኑ ኣትዮም
እወ ሓቅኻ ግን ከማኻ ስለዘይንረክብ
በጃኻ ኢሎም ዋላ ዉህሉሉ ደመወዝካ ክንህበካ
ኢና ሃየነሀካ ውህሉል ደመወዝካ ውሰዶ ኢ
ሎም ለመንዎ ንሱ ጉን ዉህሉሉ ይኹን ኣይኹን
እዚ ደመዎዘይ እዩ ይወስዶን ፈረቓን እንተም
ምሕዳር ግን ኣይከውንንዩ ኢሉ ኣመት ስርሑ
ጌሩ ንብለኩም ።
ብዝኾነ ናያ ሞሳ ገሊጽካን ተሪኽካን ኣይውዳእን እዩ ብፍላይ በቶም መሓዝቱን ኣዕርኽቱን
ክዝንቶ እንኮሎ ተቐዲሑ ዘይውዳእ እዩ ታሪኹ
እዛ ረሳዕ ዓለም ግን ነያ ሞሳ ውን ሓርያቶ ኣብ
ስደት እንዳሃለና ዳግማይ ገጹ ከይረኣና ፈላልያትንስ
ግን እቶም ፍረ ብርኩ ዝኾኑ ፍቱዋት ደቁ
ወዶም ጋሎም ኣሻሓት ይፍረዩልና
ጅግና ኣያሞሳ ሓጎስ ዎትሩ ኣብ ልብና
መንግስተ ሰማይ የዋርስካ
ብዙሕ ጉድለት ክህልወኒ ይኽእልዩ
ግን ኣያ ሞሳ ንዓይ ኣብሂወተይ ኣዝዩ ፍሉይን
ኩቡርን ሰብዩ ክዝክሮ ብዙሕ ምድንፋቕ ስለ
ዘስዕበልካ ክጋገ ከኣ ግድንዩሞ ኩብራት ኣንበብቲ ፈተውቲ ብፍላይ ደቂ ዓደይ ደቂ ሩባይ
ኣብቲ እትረኹበለይ ጌጋ እርማትኩም ብትሕትና
ይጽበ ።
ዘንትእለት ንዉሉድ ዎሎዶ በቲ ፍትሓውነትካ
ክትዝከር ክትነብር ኢኻ
Kesete Mehari
ከሰተ መሓሪ ደቂለፋይ
ካብ ሃገረ እስራኤል
6/3/2023 ፈረንጂ

03/03/2023

ኤርምያስ #ትግርይናሕላይ

28/02/2023

ሰመረ ተስፋይ ቃሉ
#ትግርይናሕላይ

25/02/2023

ኣይጸላእኩዎን😊

10/02/2023

መብራህቶም ሰሎሙን መብሬ ❤

06/01/2023

ሁራ ሰለስተ 3

02/01/2023

ኣያ ዘርኣብሩኽ

22/12/2022

ግዜ ናበይ

Adresse

Lüdinghausen

Telefon

+15218922626

Webseite

Benachrichtigungen

Lassen Sie sich von uns eine E-Mail senden und seien Sie der erste der Neuigkeiten und Aktionen von ሕበር መ.በ erfährt. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht für andere Zwecke verwendet und Sie können sich jederzeit abmelden.

Videos

Teilen

Kategorie


Andere Kulturzentrum in Lüdinghausen

Alles Anzeigen

Sie können auch mögen